Advertisements

คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย

ประเทศไทยC รวมเลือดเนื้อF/C ชาติเชื้อไทยC

เป็นประชาGรัฐ ผไท ผองไทยCทุกส่วน

อยู่ดำรงC คงไว้ C/Fได้ทั้งมวลC

ด้วยไทยล้วนG7หมาย รักสามัคคี


ไทยนี้รักG7สงบ แต่ถึงรบCไม่ขลาด

เอกราชG จะไม่ให้ Dใครข่มขี่ G

สละเลือดC ทุกหยาดFเป็นชาติพลี E

เถลิงประเทศG ชาติไทยทวี มีชัย ชโย..C

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง