Advertisements

คอร์ดเพลง 我多喜欢你, 你会知道 ฉันชอบเธอมากแค่ไหน เธอคงรู้ดี

CAPO FRET#1 (ปรับคีย์ Eb)

INTRO : G|A|F#7  |B7

Em|A|D|D

หว่อ สี่ ฮวน หนี่ Dเตอ เหยี่ยน จิง หนี่

เตอ เจี๋ย เหมา หนี่ Bmเตอ เหลิ่ง เอ้า

หว่อ สี่ ฮวน หนี่ Emเตอ จิ่ว วอ หนี่

ตอ จุ่ย เจี่ยว หนี่ Aเตอ เหวย เซี่ยว

หว่อ สี่ ฮวน หนี่ F#mเฉวียน ซื่อ

เจี้ย โตว จื่อ เต้าB7 เฉา เซี่ยว เปี๋ย เน่า

หว่อEm ฮุ่ย จี้ ซวี่ ฉิ่ง หนี่ จุ่นA เป้ย เห่า


หว่อ สี่ ฮวน หนี่ Dเตอ เชิ่น ซัน หนี่

เตอ โส่ว จื่อ หนี่ Bmเตอ เว่ย เต้า

หว่อ เสี่ยง จั้ว หนี่ Emเตอ เหมียน เอ่า หนี่

เตอ โส่ว เท่า หนี่ Aเตอ ซิน เที่ยว

หว่อ สี่ ฮวน หนี่ F#mเฉวียน ซื่อ

เจี้ย โตว หมิง เหลี่ยวB7 เจียน เอ๋า เปี๋ย ชี่ เหน่า

หว่อEm ตัว ไน่ ซิน ฉิ่ง หนี่ เติ่งA เจอ เฉียว


สี่ Dฮวน หนี่ ไจ้ เหม่ย อี เค่อA เหม่ย อี เมี่ยว

สี่ Bmฮวน หนี่ ไจ้ เหม่ย อี ชู่ F#mเหม่ย อี เจี่ยว

สี่ Gฮวน หนี่ อี่ เปี้ยน เฉิง สี Dก่วน หนาน อี่ เจี้ย เตี้ยว

หว่อEm ตัว สี่ ฮวน หนี่ Aหว่อ ปู้ จือ เต้า


สี่ Dฮวน หนี่ ร่าง เซี่ย อวี๋ เทียนA ฟ่าง ฉิง เลอ

สี่ Bmฮวน หนี่ ร่าง เซี่ย เสว่ เทียนF#m เวิน หน่วน เลอ

สี่ Gฮวน หนี่ อี่ เปี้ยน เฉิง ซิ่นD หย่าง หนาน อี่ ฟ่าง เตี้ยว

หว่อEm ตัว สี่ ฮวน หนี่ หนี่ Aฮุ่ย จือ เต้า

INSTRU : G|A|Bm|Bm

G|A|D|D

หว่อ สี่ ฮวน หนี่ Dต่า หลัน ฉิว เหม่ย

เก้อ ซุน เจียน โตวBm เหิ่น สาน เยา

หว่อ สี่ ฮวน หนี่ Emตั้น กัง ฉิน เหม่ย

เก้อ อิน ฝู โตวA เหิ่น เหม่ย เมี่ยว

หว่อ สี่ ฮวน หนี่ F#mเผย หว่อ

คั่น ซู เฟิน ซินB7 คั่น หว่อ โทว เซี่ยว

เฟินG เย่ โหยว ซี่ หว่อ เพ่ย เหอA หนี่ เต่า


โอ่วG เอ่อร์ ซิน ฉิง กั่น Aเม่า ฟา เซา

หนี่ F#7ซือ เถียน เตอ เย่าBm

จิ้วซ่วน downG เต้า เป้า

โหย่ว หนี่ Aฝาน เหน่า เฉวียน เซียว


สี่ Dฮวน หนี่ ไจ้ เหม่ย อี เค่อA เหม่ย อี เมี่ยว

สี่ Bmฮวน หนี่ ไจ้ เหม่ย อี ชู่ Aเหม่ย อี เจี่ยว

สี่ Gฮวน หนี่ อี่ เปี้ยน เฉิง สี Dก่วน หนาน อี่ เจี้ย เตี้ยว

หว่อG ตัว สี่ ฮวน หนี่ Aหว่อ ปู้ จือ เต้า


สี่ Dฮวน หนี่ ร่าง อิง เหวิน ซู Aโหย่ว ชวี่ เลอ

สี่ Bmฮวน หนี่ ร่าง ซู่ เสว๋ ถี Aเจี่ยน ตัน เลอ

สี่ Gฮวน หนี่ อี่ เปี้ยน เฉิง ซิ่นD หย่าง หนาน อี่ ฟ่าง เตี้ยว

หว่อG ตัว สี่ ฮวน หนี่ Aหนี่ ฮุ่ย จือ เต้าD

หว่อG ตัว สี่ ฮวน หนี่.. A หนี่ ฮุ่ย จือ เต้าD..

 
Advertisements


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง