Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้

บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้อีหลี

INSTRU : GEm|F#m Bm|EmF#7 |Bm

คงBmสิเป็นเพราะใจน้Aองเองบ่เข้มGแข็งพอ

ให้คBmวามหวังอ้ายต่อAยามน้องเหงาDใจ

บ่คิดEmว่าอ้ายสิเจ็บA น้องเห็นF#mแก่ตัวเกินไBm

หลอกให้อ้ายG เชื่อใจเรื่อยF#7มา


เขาBmก่เป็นคนที่ฮัAกน้องมาGดล

อ้ายBmก็เป็นอีกคนAที่น้องฮักเบิดDใจ

ฮู้อยู่ว่Emามันบ่ดี Aที่น้องF#mบ่หักห้ามใจ Bm

ย้อนฮักหลายG ฮักอ้ายทั้งสองAคน


* บอกเลิกบ่ออกG บอกฮักAบ่ได้อีหลี Bm

ขอโทษคนดี Gอย่าให้น้Aองนี้เลือกDเลย      B

กับเขาEmน้องฮักเบิดAใจ ส่วนตัวอ้ายF#mกะแสนBmดี

ถ้าฮู้สิGมีมื้อนี้.Gm7.      (น้Aองสิบ่(F#7ให้ไผ๋เBm)จ็บ)

INSTRU : GA|Bm|GA|DB

EmA|F#m Bm|F#7|F#7

เห็นBmอ้ายเศร้าเสียใจ Aน้องนี้กะแสนGเจ็บ

อยากBmสิเข้าไปเย็บAแผลใจให้อ้Dาย

แต่น้องEmกะยังแคร์เขาA ส่วนฮักเฮาF#mกะปล่อยบ่ได้ Bm

สิว่าGน้องชั่วสำได๋ กะยอมA..

( ซ้ำ * , * )

ถ้าฮู้สิGมีมื้อนี้..      A      น้F#7องสิบ่เลือกฮักไผ๋

INSTRU : GEm|F#m Bm|EmF#7|Bm

เนื้อเพลง บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้
บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้อีหลี
INSTRU
คงสิเป็นเพราะใจน้องเองบ่เข้มแข็งพอ
ให้ความหวังอ้ายต่อยามน้องเหงาใจ
บ่คิดว่าอ้ายสิเจ็บ น้องเห็นแก่ตัวเกินไป
หลอกให้อ้าย เชื่อใจเรื่อยมา

เขาก่เป็นคนที่ฮักน้องมาดล
อ้ายก็เป็นอีกคนที่น้องฮักเบิดใจ
ฮู้อยู่ว่ามันบ่ดี ที่น้องบ่หักห้ามใจ
ย้อนฮักหลาย ฮักอ้ายทั้งสองคน


* บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้อีหลี
ขอโทษคนดี อย่าให้น้องนี้เลือกเลย      
กับเขาน้องฮักเบิดใจ ส่วนตัวอ้ายกะแสนดี
ถ้าฮู้สิมีมื้อนี้..      (น้องสิบ่ให้ไผ๋เจ็บ)
INSTRU

เห็นอ้ายเศร้าเสียใจ น้องนี้กะแสนเจ็บ
อยากสิเข้าไปเย็บแผลใจให้อ้าย
แต่น้องกะยังแคร์เขา ส่วนฮักเฮากะปล่อยบ่ได้ 
สิว่าน้องชั่วสำได๋ กะยอม..
( ซ้ำ * , * )
ถ้าฮู้สิมีมื้อนี้..            น้องสิบ่เลือกฮักไผ๋
INSTRU

Comments คอร์ด บอกเลิกบ่ออก บอกฮักบ่ได้ - เบลล์ นิภาดา


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!