Original Key

มาฆบูชา

Original Key

INTRO : C|Dm|G|C

C|Dm|G|C|G|C

มาฆะC มาฆบูชา  Dm

ถือกันว่าG วันเพ็ญเดือนสาม  C

คนไทยCน้ำใจงาม Dm

วันเพ็ญเดือนสามG มาทำบุญกันC


จาตุรงCคสันนิบาต

วันประหลาดมหัศจรรย์

พระอรหันต์มาประชุมกันDm

พันสองร้อยGห้าสิบองค์ C

พันสองร้อยGห้าสิบองค์ C


มาฆะC มาฆบูชา  Dm

ถือกันว่าG วันเพ็ญเดือนสาม  C

คนไทยCน้ำใจงาม  Dm

วันเพ็ญเดือนสามG มาทำบุญกัน C


จาตุรงCคสันนิบาต

วันประหลาดมหัศจรรย์

พระอรหันต์มาประชุมกัน Dm

พันสองร้อยGห้าสิบองค์  C

พันสองร้อยGห้าสิบองค์  C

INSTRU : C|Dm|G|C

C|Dm|G|C|G|C

 

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564