Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ

INTRO :  GCG|GD

GCG|DG

เมื่อGมายุ 19C พรรษาG ทวยไทยทั่วหล้ากราบDบังคมทูล

ด้วยGบุญญาบารมีCเป็นที่ตั้งG ถึงDกระนั้นยังไม่พอG

พระราชGกรณีCยกิจG หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดDไม่ท้อ

ประเทศGไทยมีวันนี้CหนอG ก็ใครDเล่าพระเจ้าแผ่นดินG


พระองค์CทรงเสียสละGเพียงไหน มีใครCได้เห็นได้ยินG

ก็ใครCหนอใครดวงใจEmใฝ่ถวิล เป็นDผู้ปิดทองหลังพระ

ผู้EmปิดทองหลังพระD      ผู้EmปิดทองDหลังพระG

INSTRU :  GCG|GD

GCG|DG

65G ปี ทำCเพื่อราษฏร์G ทวยไทยทั้งชาติสมควรDภาคภูมิ

มีพระGมหากษัตริย์เฝ้าคอยCห่วงใยG ทุ่มเทDพระวรกายเพื่อเราG

ค้นคิดGแนวทางพระราชCดำริG ตลอดการครองราชย์อันDยืนยาว

ในน้ำGมีปลาในนาCมีข้าวG ล้นเกล้าDชาวไทยมีพระองค์Gท่าน


พระองค์CทรงเสียสละGเพียงไหน มีใครCเห็นใจสงสารG

ก็ใครCหนอใคร ค่ำเช้าEmเฝ้าทรงงาน เป็นDผู้ปิดทองหลังพระ

ผู้EmปิดทองหลังพระD      ผู้EmปิดทองDหลังพระG


* พระบาทสมเด็จEmพระปรมินทรG มหาภูมิพลC อดุลยเดชG

มหิตลาธิเบศDรามาธิบดีEm จักรีนฤบดินทร

สยามินDทราธิราชG บรมDนาถบพิตรEm


** ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวDไทย เป็นดวงใจของแผ่นดินEm

ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวDไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดินG

( ซ้ำ * , ** )

( ซ้ำ * )

ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวDไทย เป็นดวงใจของแผ่นดินEm

ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวDไทย ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดินG

INSTRU :  GCG|GD

GCG|DG

( ซ้ำ * )

เนื้อเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ
INTRO  

เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน

พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
ผู้ปิดทองหลังพระ      ผู้ปิดทองหลังพระ
INSTRU  

65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน


พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
ก็ใครหนอใคร ค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
ผู้ปิดทองหลังพระ      ผู้ปิดทองหลังพระ

* พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

** ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
( ซ้ำ * , ** )
( ซ้ำ * )
ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน
INSTRU  

( ซ้ำ * )

Comments คอร์ด ผู้ปิดทองหลังพระ - คาราบาวคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!