Advertisements

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ

INTRO :  GCG|GD

GCG|DG

เมื่อGมายุ 19C พรรษาG ทวยไทยทั่วหล้ากราบDบังคมทูล

ด้วยGบุญญาบารมีCเป็นที่ตั้งG ถึงDกระนั้นยังไม่พอG

พระราชGกรณีCยกิจG หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดDไม่ท้อ

ประเทศGไทยมีวันนี้CหนอG ก็ใครDเล่าพระเจ้าแผ่นดินG


พระองค์CทรงเสียสละGเพียงไหน มีใครCได้เห็นได้ยินG

ก็ใครCหนอใครดวงใจEmใฝ่ถวิล เป็นDผู้ปิดทองหลังพระ

ผู้EmปิดทองหลังพระD      ผู้EmปิดทองDหลังพระG

INSTRU :  GCG|GD

GCG|DG

65G ปี ทำCเพื่อราษฏร์G ทวยไทยทั้งชาติสมควรDภาคภูมิ

มีพระGมหากษัตริย์เฝ้าคอยCห่วงใยG ทุ่มเทDพระวรกายเพื่อเราG

ค้นคิดGแนวทางพระราชCดำริG ตลอดการครองราชย์อันDยืนยาว

ในน้ำGมีปลาในนาCมีข้าวG ล้นเกล้าDชาวไทยมีพระองค์Gท่าน


พระองค์CทรงเสียสละGเพียงไหน มีใครCเห็นใจสงสารG

ก็ใครCหนอใคร ค่ำเช้าEmเฝ้าทรงงาน เป็นDผู้ปิดทองหลังพระ

ผู้EmปิดทองหลังพระD      ผู้EmปิดทองDหลังพระG


* พระบาทสมเด็จEmพระปรมินทรG มหาภูมิพลC อดุลยเดชG

มหิตลาธิเบศDรามาธิบดีEm จักรีนฤบดินทร

สยามินDทราธิราชG บรมDนาถบพิตรEm


** ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวDไทย เป็นดวงใจของแผ่นดินEm

ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวDไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดินG

( ซ้ำ * , ** )

( ซ้ำ * )

ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวDไทย เป็นดวงใจของแผ่นดินEm

ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวDไทย ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดินG

INSTRU :  GCG|GD

GCG|DG

( ซ้ำ * )

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง