คอร์ดเพลง drunk text จากศิลปิน Henry Moodie เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง drunk text


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

5th of NovemCber

When I walked you homEme

that’s when I nAmearly said it

but then said forget it and frozFe


Do you rememCber

You probably donEm’t

Cuz the sparAmks in the sky

took a hold of your eyes

while we spokFe       G


YesCterday

drank way too much

and stayed upAm too late

I started to write

what i wanDmna say

deleted the message

but i Gstill remember it said


I wishC I

was who you drunk texted

at midEmnight

wish I was the reason you stayDm

up till 3 and you can’t fall asleep

waiFting for me to replyG


I wishC I

was more than just someone

you walEmk by

wish i wasn’t scared to be

honDmest and open

instead of just hoping

you’d feeFl what i’m feeling insidFme


april the 7thC

And nothing has chanEmged

It’s harAmd to get by when

you’re still on my mind everydayF


Sometimes I queCstion

If you feel the samEme

Do we makAme stupid jokes

tryna hide that we’re both

too afraidF to say  G


I wishC I

was who you drunk texted

at midEmnight

wish I was the reason you stayDm

up till 3 and you can’t fall asleep

waiFting for me to replyG


I wishC I

was more than just

someone you walEmk by

wish I wasn’t scared to

be honDmest and open

instead of just hoping

you’d feeFl what i’m feeling insideFm


OhDm and here we go again

DestroyG myself to keep a friend

HidEming away

Cuz I was afraid you’d say noF


I wonDmder if I cross your mind

HalGf as much as you do mine

If I tellEm you the truth

What would you do I don’t knoFw       Fm


I wishC I

Had sent you that drunk text

at midEmnight

I was just scared it would

ruin Dmour friendship

But i really meant it

I wonFder how you would replyFm

YouTube video
Henry Moodie

Henry Moodie

Henry Moodie

Henry Moodie

Henry Moodie

Henry Moodie

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567