คอร์ดเพลง ต่ำตม
คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลง ต่ำตม - คณะขวัญใจคอร์ดเพลง ต่ำตม

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

INTRO :

GF|CG ( 2 Times )

CD|G|CD|G

สังGคมวันนี้ FทุกวันCมันเปลี่ยนไป G

ใจคGนโหดร้ายF เลวทรามCเกินจะทน G

เกินCคน เกินไป Dใจต่ำตม G

ดาC.. ดี้ดาD.. ดา ดี ดาG..


เด็กGก็โตไวใFนสังคมC ที่ต่ำตม G

หลงGชื่นชมF มั่วเมาCโลกหลอกลวงG

หลอกลวงC ลวงหลอกDเจ้าเด็กน้อยG


ความDดีงามถดถอยไป G

ความCชั่วร้ายมีมากล้น G

คนCทุกวันเห็นแก่ตน G

หมกAmมุ่นมน Dในโลกีย์G

ดาC.. ดี้ดาD.. ดา ดี ดาG..


วัฒGนธรรมF สูญCโทรมเสื่อมไป G

ผู้หญิงG ผู้ชายF ยางอายCไม่มีเหลือ G

ความCเชื่อผิด Dๆ คิดว่าถูกG

ดาC.. ดี้ดาD.. ดา ดี ดาG..


ผู้ใหญ่G ผู้โต Fก็คดโกงCประชาชน G

เอาGเปรียบคนจนF สังคมCจนเหลื่อมล้ำ G

ทำCกันทำไปใDจอัปรีย์ G


ควาCมดีงามถดถอยGไป

ความCชั่วร้ายมีมากล้น G

คนทุCกวันเห็นแก่ตน G

หมกAmมุ่นมน Dแต่โลกีย์G

ดาC.. ดี้ดาD.. ดา ดี ดาG..

ดาC.. ดี้ดาD.. ดา ดี ดาG..       D

INSTRU : GC|FG ( 2 Times )

BbC|G|BbC|G

ABb|CD|D

วัฒGนธรรมF สูญCโทรมเสื่อมไป G

ผู้หญิงG ผู้ชายF ยางอายCไม่มีเหลือ G

ความCเชื่อผิด Dๆ คิดว่าถูกG

ดาC.. ดี้ดาD.. ดา ดี ดาG..


ผู้ใหญ่G ผู้โต Fก็คดโกงCประชาชน G

เอาGเปรียบคนจนF สังคมCจนเหลื่อมล้ำ G

ทำCกันทำไปใDจอัปรีย์ G


ความCดีงามถดถอยไป G

ความCชั่วร้ายมีมากล้น G

คนCทุกวันเห็นแก่ตน G

หมกAmมุ่นมนDแต่โลกีย์ G


ความCดีงามถดถอยไป G

ความCชั่วร้ายมีมากล้น G

คนCทุกวันเห็นแก่ตน G

หมกAmมุ่นมนDแต่โลกีย์ G


สัCง.. คม Cmต่ำตม  G

สัCง.. คม Cmเกินเยียวยา  G

สัCง.. คม Cmต่ำตม  G

สัCง.. คม Cmเกินเยียวยา  G

สัCง.. คม Cmต่ำตม..  G


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด