Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+

คอร์ดเพลง ยังคงสำคัญ

INTRO : A|E|F#m |DE|F#m |D

นานAแล้วไม่ได้เจอEกัน

นานF#mแล้วที่เราไม่ได้อยู่ด้Dวยกัน

นานAแล้วที่เราต้องจากEกัน

ตั้งแต่วันนั้นF#mจนถึงวันนี้

เธอยังไม่หายไปจากDใจฉัน


แต่แF#mล้วก็ได้มาเจอEเธออีกครั้ง

แต่เธอนั้นD.. กลับมีคนใหม่ไปแล้วE


* ฉันอยากให้เธอได้รู้ Aว่าเธอEยังคงสำคัญF#m

ว่าเธอEยังอยู่ในใจฉัDน มันไม่เคยเปลี่ยนไป E

เก้าอี้เก่าๆ ตัวนั้นA ที่เราEเคยนั่งบอกรักF#mกัน

ที่เราEเคยอยู่ด้วยDกัน เธอยังจำได้ไหมE


** และสุดท้ายนี้ AฉันขอEให้เธอรักกับF#mเขา

ฉันขอEให้เธออยู่กับเขาDไปนานๆ

ไม่ว่าเธอEจะเป็นของใคร

อยากให้เธอDได้รู้เอาไว้ E

ว่าเธอยังคงสำคัญAสำหรับฉัน       (E)

INSTRU : A|E|F#m |DE

( 2 Times )

( ซ้ำ * , ** , * , ** )

อยากให้เธอDได้รู้เอาไว้..E

ว่าเธอยังคงสำคัญAสำหรับฉัน       E

INSTRU : AE|F#m E|DE|A

เนื้อเพลง ยังคงสำคัญ

INTRO
นานแล้วไม่ได้เจอกัน
นานแล้วที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
นานแล้วที่เราต้องจากกัน
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
เธอยังไม่หายไปจากใจฉัน

แต่แล้วก็ได้มาเจอเธออีกครั้ง
แต่เธอนั้น.. กลับมีคนใหม่ไปแล้ว


* ฉันอยากให้เธอได้รู้ ว่าเธอยังคงสำคัญ
ว่าเธอยังอยู่ในใจฉัน มันไม่เคยเปลี่ยนไป
เก้าอี้เก่าๆ ตัวนั้น ที่เราเคยนั่งบอกรักกัน
ที่เราเคยอยู่ด้วยกัน เธอยังจำได้ไหม

** และสุดท้ายนี้ ฉันขอให้เธอรักกับเขา
ฉันขอให้เธออยู่กับเขาไปนานๆ
ไม่ว่าเธอจะเป็นของใคร
อยากให้เธอได้รู้เอาไว้
ว่าเธอยังคงสำคัญสำหรับฉัน       
INSTRU
( ซ้ำ * , ** , * , ** )
อยากให้เธอได้รู้เอาไว้..
ว่าเธอยังคงสำคัญสำหรับฉัน       
INSTRU

Comments คอร์ดเพลง ยังคงสำคัญ - วงยิ้ม


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง