Advertisements

คอร์ดเพลง BFC ของใจ

เลื่อนจอ

เธอGหลายคนD อดทนCเคียงข้างGฉัน

ในทุGกๆ วันD เฝ้าCคอยห่วงใย D

เธอGไม่ใช่ใครD ไม่ใกล้Cไม่ไกลDจากนี้ G

เธอGคือ BFC DแฟนCเพลงเบิ้ลD ปทุมราชG


วันGไหนฉันเศร้าD พวกเขาCเศร้าตามฉันG

วันGที่ฉันสุขใจ DอีกมCายมายD สุขสัGนต์

เป็นGทุกๆ แรงใจ Dให้ไCปถึงDฝั่งฝัน G

เราGจะรักกันD รักCกันตลอDดไป G


พึ่งเริ่มฮักได้หนึ่งCวัน หรือว่าฮักกันมาDเนิ่นนาน G

เฮาจะฮักกันชั่วนิรันดCร์ กับคำDว่า BFC G

ฮักเฮาบ่มีเหตุผลC ทุกคนDคือเพื่อนและน้องGพี่

คอยเชียร์อยู่หน้าเวที Amเป็น BFCD ของGใจ

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง BFC ของใจ - เบิ้ล ปทุมราช


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง