Original Key

BFC ของใจ

Original Key

เธอGหลายคนD อดทนCเคียงข้างGฉัน

ในทุGกๆ วันD เฝ้าCคอยห่วงใย D

เธอGไม่ใช่ใครD ไม่ใกล้Cไม่ไกลDจากนี้ G

เธอGคือ BFC DแฟนCเพลงเบิ้ลD ปทุมราชG


วันGไหนฉันเศร้าD พวกเขาCเศร้าตามฉันG

วันGที่ฉันสุขใจ DอีกมCายมายD สุขสัGนต์

เป็นGทุกๆ แรงใจ Dให้ไCปถึงDฝั่งฝัน G

เราGจะรักกันD รักCกันตลอDดไป G


พึ่งเริ่มฮักได้หนึ่งCวัน หรือว่าฮักกันมาDเนิ่นนาน G

เฮาจะฮักกันชั่วนิรันดCร์ กับคำDว่า BFC G

ฮักเฮาบ่มีเหตุผลC ทุกคนDคือเพื่อนและน้องGพี่

คอยเชียร์อยู่หน้าเวที Amเป็น BFCD ของGใจคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564