คอร์ดเพลง การเดินทาง
แสตมป์ STAMP ,The TOYS ,Pango

คอร์ดเพลง การเดินทาง - แสตมป์ STAMP


(Life Crossover Trip Version)

คอร์ดเพลง การเดินทาง

INSTRU : A|E|F#m  |D

A|E|F#m  A|D

บทความAที่ฉันได้เขียน มาจากบทเรียนEที่เธอเคยเรียน

วาจาF#mที่ฉันเอ่ยไป มาจากอารมEณ์ที่เธอผ่านเจอ


* เพียงBmการเดินทาง เพียงหนึ่งC#mสัปดาห์

หนึ่งเดือนD หนึ่งปี มันมีคEวามหมาย

ทำBmให้เติบโต เรียนรู้เC#mข้าใจได้มากกว่าE


** การเดินทางAของฉันและเธอ คือการEเรียนรู้

การเรียนรู้ขF#mองเราสองคน คือความDเข้าใจ

เธอเข้าใจแAละฉันเข้าใจก็ทำEให้เรามั่นใจF#m          A       D

การเดินทางAของฉันและเธอ คือการEเรียนรู้

การเรียนรู้ขF#mองเราสองคน คือความDเข้าใจ

เธอเข้าใจแAละฉันเข้าใจก็ทำEให้เรามั่นใจF#m          A       D

ในสิ่งนั้น

INSTRU : A|E|F#m  |D

A|E|F#m  A|D

สิ่งAที่เราเรียนรู้ ส่งเสริมEต่อการก้าวเดิน

เรื่องราวF#mที่เราเผชิญ อยู่ที่เราEเข้าใจมันไหม

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : A|E|F#m  |D

A|E|F#m  A|D

การเดินทางAของฉันและเธอ คือการEเรียนรู้

การเรียนรู้ขF#mองเราสองคน คือความDเข้าใจ

เธอเข้าใจแAละฉันเข้าใจก็ทำEให้เรามั่นใจF#m          A       D

INSTRU : A|E|F#m  |D

A|E|F#m  A|D