Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย

INTRO :  DEm|GA (2 Times)

จากรัชDกาลที่ 7G..

ถึงพระเจ้าAอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชD

เมืองไทยF#mได้เป็นประเทศA

ที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย

ด้วยพระบารF#mมีปรีชาชาญBm

ในพระมหาGกรุณาธิคุณยิ่งใDหญ่

มอบอำนาจDอธิปไตย

ให้ประชาชนไทยA7มีรัฐสภา

INSTRU :  DEm|GA

ทรงมีDพระราชดำรัสG

สละอำนาจAเพื่อประชาชนไทยD

เพื่อทวยราษฎF#mรทั่วไป A

หาได้มอบให้คณะหนึ่งคณะใด

โดยเฉพาะF#mพวกใช้อำนวจสิทธิ์ขาดBm

ไม่ฟังเสียงGประชาชนส่วนใหญ่D

เจตนาDขัดประชาธิปไตย

ย่อมนำพาชาติไทยAแตกความสามัคคีD


* ระบอบGประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขD

คือระบอบGที่นำความผาสุขF#m สามัคคีEmสู่พี่น้องผองไทยA

ต้องบริหารGโดยรัฐสภาBm ยึดมั่นGเสียงประชาชนส่วนใหญ่D

ความเห็นF#mแตกต่างกันได้Bm แต่คนไทยEmต้องไม่แตกAสามัคคีD

INSTRU :  G|G|D

GF#m EmA

หนGทางแห่งรัฐBmสภา หนGทางแห่งรัฐDสภา

หนF#mทางแห่งรัฐBmสภา หนEmทาง..A แห่งรัฐสภาD


ระบอบGประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขD

คือระบอบGที่นำความผาสุขF#m สามัคคีEmสู่พี่น้องผองไทยA

ต้องบริหารGโดยรัฐสภาBm ยึดมั่นGเสียงประชาชนส่วนใหญ่D

ทรงสละF#mอำนาจนั้นเพื่อใครBm ประชาชนไทยEmน้อมจงรักAภักดีD


หนทางDแห่งรัฐสภาG ย่อมนำมาAสู่ชาติชนอันยิ่งDใหญ่

ทั่วโลกF#mยอมรับประเทศไทยA มีกฏหมาย มีกติกา

ปวงประชาF#mเรียนรู้อยู่ร่วมกันBm ร่วมสร้างสรรค์G ร่วมพัฒนาD

หนทางGแห่งรัฐสภาD คือความปรารถนาAของคนไทยD


หนทางDแห่งรัฐสภาA คือความปรารถนาAของคนไทยทุกคนD

หนG.. ทาง.F#m. แห่งรัฐBmสภา หนEmทางแห่งรัฐAสภา  D

เนื้อเพลง กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย
INTRO   (2 Times)
จากรัชกาลที่ 7..
ถึงพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เมืองไทยได้เป็นประเทศ
ที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย
ด้วยพระบารมีปรีชาชาญ
ในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่
มอบอำนาจอธิปไตย
ให้ประชาชนไทยมีรัฐสภา
INSTRU  
ทรงมีพระราชดำรัส
สละอำนาจเพื่อประชาชนไทย
เพื่อทวยราษฎรทั่วไป
หาได้มอบให้คณะหนึ่งคณะใด
โดยเฉพาะพวกใช้อำนวจสิทธิ์ขาด
ไม่ฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่
เจตนาขัดประชาธิปไตย
ย่อมนำพาชาติไทยแตกความสามัคคี


* ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คือระบอบที่นำความผาสุข สามัคคีสู่พี่น้องผองไทย
ต้องบริหารโดยรัฐสภา ยึดมั่นเสียงประชาชนส่วนใหญ่
ความเห็นแตกต่างกันได้ แต่คนไทยต้องไม่แตกสามัคคี
INSTRU  

หนทางแห่งรัฐสภา หนทางแห่งรัฐสภา
หนทางแห่งรัฐสภา หนทาง.. แห่งรัฐสภา

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คือระบอบที่นำความผาสุข สามัคคีสู่พี่น้องผองไทย
ต้องบริหารโดยรัฐสภา ยึดมั่นเสียงประชาชนส่วนใหญ่
ทรงสละอำนาจนั้นเพื่อใคร ประชาชนไทยน้อมจงรักภักดี

หนทางแห่งรัฐสภา ย่อมนำมาสู่ชาติชนอันยิ่งใหญ่
ทั่วโลกยอมรับประเทศไทย มีกฏหมาย มีกติกา
ปวงประชาเรียนรู้อยู่ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนา
หนทางแห่งรัฐสภา คือความปรารถนาของคนไทย

หนทางแห่งรัฐสภา คือความปรารถนาของคนไทยทุกคน
หน.. ทาง.. แห่งรัฐสภา หนทางแห่งรัฐสภา 

Comments คอร์ด กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย - แอ๊ด คาราบาว


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!