Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง เธอ

Tune to Eb ( ปรับ key C# )

อยู่ไกลDmaj7จนสุดสายตา ไม่อาจเห็นEsus4ว่าเราใกล้กัน

และทุกครั้งC#mหัวใจฉันยังคงไหวหวั่นกับความF#mทรงจำ

นึกถึงครั้งDmaj7แรกเราพบกัน เธอและฉันEsus4ไม่เคยต้องไกล

ในวันนี้C#mฉันต้องเผชิญความไหวสั่นอยู่ภายF#mในใจ

กลัวการDmaj7ที่เราไกลกัน กลัวว่าใจEsus4จะเปลี่ยนฝัน... ไป

INSTRU :  A      E/G# | F#m E ( 2 Times )

ฝนA... พรำE/G# เปรียบเหมือนครั้งF#mฉันพบเธอE

แววตาDของเธอC#mยังคงติด ตรึงBmในใจไม่ลืมE

รักA... เราE/G# ยังไม่เก่าF#mลงใช่ไหมE

หรือกาลเวลาDหมุนไปC#m  เปลี่ยนBmใจ เธอEเป็นอีกดวงA


* เAธอ...      E/G#      เธอF#mยังคิดถึงEฉันไหม

เมื่อDสองเรานั้นยังC#mต้องห่างไกล เมื่อBmเวลาพาเราEให้ไกลกัน

รู้A... บ้างไE/G#หม  คนไกF#mลยังคงEหวั่นไหว

เมื่อDเขามองดูภาพC#mเธอทีไร น้ำBmตามันยังไหลE ออกมา

INSTRU :  F#m E|D

F#m E|E

หยาดAน้ำค้างในยามเE/G#ช้า กับลF#mมหนาวจับใจE

สายลมโชยอ่อนD พัดพาคามรักC#mฉันไป ส่งBmถึงใจEเธอทีA

 ( ซ้ำ      *      )

กาลF#mเวลาอาจทำE/G#ให้ใจคนเราเปลี่ยนผันDในวันต้องไกลA

แต่ฉันยังคงมีF#mแต่เธออยู่ในE/G#หัวใจเสมอD...

INSTRU :  C C/B | AmG D/F# |Em D|CD

G  D/F# |EmD|C|D E

( ซ้ำ      * )

INSTRU :      |A E      F#m ED| ( 2 Times )

เมื่อDเขามองดูภาพC#mเธอทีไร

น้ำBmตามันยังไหลE ...

เนื้อเพลง เธอ
อยู่ไกลจนสุดสายตา ไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กัน
และทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไหวหวั่นกับความทรงจำ
นึกถึงครั้งแรกเราพบกัน เธอและฉันไม่เคยต้องไกล
ในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไหวสั่นอยู่ภายในใจ
กลัวการที่เราไกลกัน กลัวว่าใจจะเปลี่ยนฝัน... ไป
INSTRU         
ฝน... พรำ เปรียบเหมือนครั้งฉันพบเธอ
แววตาของเธอยังคงติด ตรึงในใจไม่ลืม
รัก... เรา ยังไม่เก่าลงใช่ไหม
หรือกาลเวลาหมุนไป  เปลี่ยนใจ เธอเป็นอีกดวง

* เธอ...            เธอยังคิดถึงฉันไหม
เมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกล เมื่อเวลาพาเราให้ไกลกัน
รู้... บ้างไหม  คนไกลยังคงหวั่นไหว
เมื่อเขามองดูภาพเธอทีไร น้ำตามันยังไหล ออกมา

INSTRU  

หยาดน้ำค้างในยามเช้า กับลมหนาวจับใจ
สายลมโชยอ่อน พัดพาคามรักฉันไป ส่งถึงใจเธอที
 ( ซ้ำ      *      )
กาลเวลาอาจทำให้ใจคนเราเปลี่ยนผันในวันต้องไกล
แต่ฉันยังคงมีแต่เธออยู่ในหัวใจเสมอ...
INSTRU  
 
( ซ้ำ      * )
INSTRU              
เมื่อเขามองดูภาพเธอทีไร
น้ำตามันยังไหล ...

Comments คอร์ด เธอ - COCKTAILคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!